TAX FREE
INFORMACJA DLA PODRóŻNYCH
dotycząca systemu
ZWROTU PODATKU VAT PODRóŻNYM
Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania w wyznaczonych punktach Neonet SA zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez podróżnych poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Zakupiony przez podróżnego towar powinien być przeznaczony na cele niehandlowe.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez Neonet SA, zawierającego kwotę zapłaconego podatku VAT, na którym urząd celno - skarbowy stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.
Urząd celno - skarbowy potwierdza wywóz towaru na wyżej wymienionym dokumencie po okazaniu pkrzez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

W przypadku wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów nabytych przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego, potwierdzenie wywozu odbywa się w sposób wskazany powyżej.
W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium innego państwa członkowskiego, zwrot podatku przysługuje, jeżeli opisany powyżej dokument został potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

Wyznaczone sklepy Neonet SA dokonają zwrotu podatku VAT nie później niż przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu towarów. Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w polskich złotych.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez Neonet SA, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, wynosi 200 zł.

Zobacz listę sklepów obsługujących czeki TAX FREE